Sunday, December 3, 2006

Là eile

Bruadar. Nam dhùisg?
Fois aig fear-astair
Coimhead sìos air a’bhothan bheag.
A-rithist

Ceithir ballaichean
Clann, thusa, gàrradh.
Tobhtaichean.

Dh’iarr mi gur leantainn ach
Chan urrainn dhut dol dhachaidh

Dè cho fad’s a bha mi nam chadal?
Gleoc taibhseach
Dealbh mo mhic
Snodha-gàire fann
Sròn a mhathar
Aimhleas athar
Bheil cuimh’ad orm idir?
Chan eil dad nach rinneadh gaisgeach
'S nach theireadh gealtair

Mar a thòisicheas là eile

No comments: