Tuesday, November 28, 2006

Anna

'S e buaidh a th'ann
Mar a thilleas Muslamaich gu Srebrenice
Mar a chanas cuid

Cha dh'iarr mi ach air bheantainn dha Anna
Aon turas mu dheireadh

'S e neonach a bh'ann
Gle neonach gu dearbh
Le bhith a'togail a claiginn
A fionnarachd nam laimhean

'S cuimhne leam
Altram a cinn
'S faothachadh a cradh-cinn
Lasraichean solais mar teine gunna
Air cul a ruisg

Chetniks nan leintean UN
Ghabh iad greim oirre
Air a falt fhada dhubh
'S mise, am falach
A'coimhead

Thruaill iad a'bhurn
Ach rainig mi Tuzla
Nam aonar

Nuair a nigheadh i a falt
Thiormaichinne.
Bhiodh gaol aice ormsa
oir dheannin gu laidir e
Dh'fhairichinn a craiceann a'chinn a'gluasad
Thairis air an dearbh chlaiginn seo

Chetniks nam leintean

No comments: