Tuesday, November 21, 2006

'S beannaicht ar sinnsearachd uasal

Thathar ag radh gun robh an Gaidheal air a bheannachadh le canan bhreagha 's ceol iongantach 's eachdraidh ghlormhor agus gun caill an saoghal rudeigin luachmhor nuair a chaochaileas e mu dheireadh thall.
Agus de bu choir dhuinn, na clasaichean foghlaimte, a dheanamh mu dheidhinn?
Tha sinn uile duilich air a shon, gle dhuilich gu dearbh
Bheireamaid de bhiadh dha los ga chumail air a chasan
Bhiomaid mar thidsear dha cuideachd
Dh'innseamaid dha mun bhoidheachd gharbh dhen sheann dhuthaich
Agus bhiodh ar facail mar cheol mhilis
Ann a bhith a' toirt coimhairle mhath dha mu...uill
Mu dheidhinn leasachaidh storais
Agus dheanamaid rud sam bith son a' Ghaidheil bhoichd ud
Ach a-mhain leigeil le shluagh imeachd
'S beannaicht' an siubhal de a spiorad mhi-fhoisneach

No comments: