Tuesday, November 21, 2006

tha feum agam oirbh uile

mar pharant a' faireachdainn
aig ceann buird lan chloinne a'trod
gach pairt agam air fad
ag iarraigh mo chul a chur riutha
ag radh nach eil uine agam airson seo
ach mura h-eil mi ag eisdeachd
ris an griogalachan seo de ghuthan nam bhroinn
lorgaidh iad doighean eile
oir gun teagamh cluinnear iad
trobhad, fheannag bheag
bi trocaireach

an toiseach bhiodh grain agam
air an dol-a-mach agam
thoir do chasan leat, theirinn
's beag orm de na tha thu a'deanamh
ach chaidh gath tro mo chridhe le cradh
mar sin rinn mi deagh leisgeul
's dh'iarr mi air a'mhoncaidh bheag
a-thighinn a-steach nam chliabh
mar dhachaidh
tha feum agam oirbh uile, arsa mise
's thuit samchair tarsainn air a'bhord chruinn
bi trocaireach

dh'fhairich mi ceudan againn
's iad a' cuisleachadh tromham
tron chlais-bhreith san dearbh chochall
mar shiol bhon uinnseann yggdrasil
a' tuiteam air cathair-eaglais mochridhe
's ann obair chudromach a th'againn ri dheanamh
obair riatanach ach bidh an t-slighe againn garbh

mar shearmonaiche thuathanach a' bruchdadh gras
tha feum agam oirbh uile
a h-uile pios beag
ge b'e cho mor sa tha am briseadh-cridhe
tha feum sgam oirbh uile
gach criomag crion dhuibh
gu sealladh an Ni trocair oirnn

2 comments:

Cadalach said...

Fàilte gu Tìr nam Blòg :-)

Graisg said...

Fàilte chridheil ort gu dearbh a charaid! Sin thu fhèin.